„УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

Модулът осигурява всички функционалности, свързани с управление на общинска собственост – актуване, преактуване, деактуване и разпоредителни действия и учредени или възникнали ограничени вещни права върху имоти и управление на договори за наем на общински имоти и други дейности приравнени към тях.