„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Модулът обхваща всички бизнес процеси, свързани с местни данъци и такси – приемане и обработка на данъчни декларации и искания за извършване на административни услуги, начисляване на облози, приемане на плащания, изготвяне на изходящи документи (удостоверения, данъчни оценки, актове за установяване на административни нарушения и други), генериране и отпечатване на акт за установяване на задължения по декларация и ревизионни актове, генериране и извеждане на справочна информация, осигуряване на връзка с други информационни системи.