„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ДОГОВОРИ”

Модул Управление на проекти и договори предоставя функционалности, които обхващат бизнес процесите свързани с регистриране и управление на проекти, планиране и провеждане на процедури по ЗОП, регистриране и управление на договори, генериране и извеждане на справочна информация. В модула се обхващат процесите, свързани с проекти и договори както финансирани от бюджета на организацията, така и такива, при които организацията е бенефициент по оперативни програми.