„ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ”

Модул Електронен архив осигурява функционалности, свързани с обработка, съхранение, търсене и извеждане на информация за сканирани големи обеми от документи (досиета, проекти, свързани с устройство на територията и други). Осигурена е възможност за интеграция с модула делеводство и административни услуги.