„САЙТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Е – УСЛУГИ”

Модулът осигурява функционалности, свързани със заявяването на услуги от потребителите на услуги на общинската администрация и получаването на актуална информация за състоянието и актовете към заявена услуга, както и друга информация от определени общински информационни масиви.

Порталът реализира предлагането на услуги и информация по електронен път, обхванати от останалите модули на системата. Достъпът до функционалностите се осъществява чрез електронен подпис.

Порталът предоставя възможности за:

  • Създаване, поддържане, актуализация на регистри с публична информация за избрани от организацията услуги
  • Осигуряване на интернет достъп до създадените регистри
  • Реализиране на online форма за получаване на запитвания и изпращане на отговори
  • Проследяване на заявени услуги и подадени документи по идентификационен номер
  • Оторизиран достъп до информация от определени общински информационни масиви, касаеща конкретен гражданин или юридическо лице
  • Избор за услуги за заявяването им по електронен път
  • Достъп до актуална информация за състоянието и актовете към заявена услуга
  • Проследяване на статуса на заявката и срокът й на изпълнение
  • Получаване на резултат от исканата услуга
  • Регистрация на документи и други информационни обекти за целите на предоставянето на електронни административни услуги и в отношенията между администрациите